Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je celková rekonstrukce topírny Kořenov, tedy stavby č.p. 806, stavby pro dopravu, jež je součástí pozemku st. parc. č. 971, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 808 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1426 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou, pro obec Kořenov, katastrální území Polubný (dále jako „předmět zakázky“). Předmět zakázky je součástí celku železniční dráhy, přičemž část této železniční dráhy jakožto soubor věcí nemovitých včetně výtopny Kořenov je kulturní památkou ve smyslu § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 13137/5-5455 od roku 1992. Jedná se o stávající stavbu topírny z r. 1902, která je z hlediska stavebně-technického v havarijním stavu. Předmětem zakázky je uvedení výtopny Kořenov do bezvadného stavebně technického stavu, jenž umožní, aby výtopna Kořenov sloužila k účelu, jemuž taková stavba obvykle slouží vč. deponování 6-8 kusů historických drážních vozidel tvořících sbírku muzejní povahy. Předmětem zakázky bude zejména vybudování nové střechy, obnovení vjezdových vrat a oken, opravení obvodového zdiva a podlah, odvodnění, provedení nové elektroinstalace a zřízení nové přípojky elektrického proudu. Součástí předmětu zakázky je i zhotovení povinné publicity v rámci projektu (velkoplošný billboard a trvalá pamětní deska).

Předmět zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno
Kontakt: Ing. Radek Hlaváček
+ 420 731 131 684
hlavacek@grantika.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13. 07. 2015 13:00
Počátek běhu lhůt: 22. 05. 2015